અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેર ૨૦૨૩

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા બગીચા ખાતા માટે નીચે જણાવેલ જગ્યા ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા:૨૮/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૫:૩૦ કલાકમાં મળે તે રીતે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે.

ભરતીની જગ્યાની વિગતો

ક્રમપોસ્ટનું નામકુલ જગ્યાઓ
સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર૩૦
સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર૬૬
સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર૭૫

કુલ જગ્યાઓ

  • ૧૭૧

શૈક્ષણિક લાયકાત

ક્રમપોસ્ટનુ નામલાયકાત
સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર10મું પાસ + ડિપ્લોમા એગ્રીકલ્ચર અથવા 12મું + BSC એગ્રીકલ્ચર અથવા 12મું પાસ + BSC એગ્રીકલ્ચર
સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટરDCE (સિવિલ એન્જિનિયરમાં ડિપ્લોમા) / B.E. (સિવિલ) અથવા ઉચ્ચ લાયકાત કરતાં વધુ
સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝરB.E. (સિવિલ) અથવા DCE

વયમર્યાદા

  • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર : ૧૮ થી ૪૦ વર્ષ
  • સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર : ૪૫ વધુમાં વધુ
  • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર : ૩૦ વર્ષ વધુમાં વધુ

પગાર ધોરણ :

  • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર : ૩૧૩૪૦/-
  • સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) : ૩૮૦૯૦/-
  • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર (એન્જિનિયરિંગ) : ૧૯૯૫૦/-

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર (એન્જિનિયરિંગ)નોટીફિકેશન ડાઉનલોડ કરોઅરજી કરો
સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ)નોટીફિકેશન ડાઉનલોડ કરોઅરજી કરો
સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝરનોટીફિકેશન ડાઉનલોડ કરોઅરજી કરો

અરજીની છેલ્લી તારીખ

  • ૨૮-૦૩-૨૦૨૩

અરજી કેવી રીતે કરવી?

આ ભરતીની પ્રક્રિયા માટે અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે જેથી લાયક ઉમેદવારોએ સત્તાવર વેબસાઈટ પર જઈને ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી શાંતિથી વાંચીને અરજી કરવી.

Leave a Comment