ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી ૨૦૨૩ High Court Of Gujarat Recruitment For Assistant 1778 Vacancies 2023 @HC-Ojas

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આસીસ્ટન્ટની કુલ ૧૭૭૮ જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંકથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આજે આપણે આસીસ્ટન્ટની જાહેરાત વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશું. જાહેરાતની મુખ્ય વિગતો જાહેરાત ક્રમાંક RC/1434/2022(II) સંસ્થાનું નામ ગુજરાત હાઈકોર્ટ પોસ્ટનું નામ હાઈકોર્ટ આસીસ્ટન્ટ કુલ જગ્યાઓ ૧૭૭૮ અરજીની છેલ્લી તારીખ ૧૯-૦૫-૨૦૨૩ અરજીનો પ્રકાર ઓનલાઈન ઓફિશિયલ … Read more

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેરાત 2023। Civil Hospital Ahmedabad Recruitment 2023

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે કિડની અંગેના ડિપાર્ટમેન્ટમાંં ઘણી મોટી જાહેરાત આવી છે. જેમાં ૬ (છ) પ્રકારની અલગ-અલગ જાહેરાત આપવામાં આવી છે. દરેક જાહેરાતમાં વિવિધ પ્રકારની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત આપવામાં આવી છે. આજે આપણે સિવિલ હોસ્પિટલની તમામ જગ્યાઓ વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશુ. જાહેરાતમાં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી જાહેરાત ક્રમાંક ૧ જાહેરાત ક્રમાંક ૨ જાહેરાત ક્રમાંક ૩ … Read more

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી ફોર્મ શરૂ 2023 BMC Recruitment for Junior Clerk, Head Clark and Others Posts 2023 (OJAS) Bhavanagar Municipal Corporation

ભાવનગર મહાનગર પાલિકા દ્રારા વિવિધ સંગર્ગની હાલ ખાલી રહેલ તથા ભવિષ્યે ખાલી પડનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૦૫-૦૫-૨૦૨૩ સુધીમાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધવવા જણાવવામાં આવેલ છે. લાયક ઉમેદવારોએ નિયત સમયમર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે. આજે આપણે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા બહાર પાડવામાં આવેલ તમામ જગ્યાઓ માટેની વિગતે માહિતી મેળવીશું. જાહેરાત ક્રમાંક : BMC/૨૦૨૩૨૪/૧ જગ્યાનું નામ … Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના સુરત ખાતે ભરતી MDM Surat Recruitment 2023

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત સુરખ ખાતે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા અને તાલુકા કક્ષાની ભરતી માટે અરજી મંગાવવામાં આવે છે. ભરતીની વિગતે માહિતી જગ્યાનું નામ જગ્યાની સંખ્યા ક્રમ જગ્યાનું નામ જગ્યાની સંખ્યા ૧ જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત ખાતે ૧ ૨ તાલુકા કક્ષાએ એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર (ઓલપાડ … Read more

Talati Exam Free Online Mock Test 2023: તલાટી પરીક્ષા એકદમ ફ્રી ઓનલાઇન મોક ટેસ્ટ શરૂ

Talati Exam Free Online Mock Test 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળ,ગાંધીનર દ્વારા તા-07/05/2023 ના રોજ લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રી/પંચાયત સેક્રેટરીની પરીક્ષા માટે સંપૂર્ણ પરીક્ષા પદ્ધતિ એન સિલેબસ મુજબ મોક ટેસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે જેની વેબસાઈટ:https://holoexam.com છે. જે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી મોક ટેસ્ટ ઉપલબ્ધ કરાવીને સરાહનીય કામ કરેલ છે તે માટે ટીમ … Read more

સંમતિપત્રક કેવી રીતે ભરવું? । તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટે સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું? । How To Apply Online Talati Bharti Samatipatra 2023

જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ- ૧૭,૧૦,૩૬૮ ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત અન્વયેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજાનાર છે. પરીક્ષામાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધાવતા ઉમેદવારો પૈકી ઘણા ઉમેદવારો પરીક્ષા પરત્વે ગંભીર હોતા નથી, તેમજ પરીક્ષામાં પણ હાજર રહેતા નથી. તા.૦૯-૦૪-૨૦૨૩ આ રોજ યોજાયેલ જુનિયર … Read more

મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત ભરતી । નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન / એન.એચ.એમ અંતર્ગત મહેસાણા ખાતે ભરતી । NHM Mahesana Jilla Panchayat Recruitment

NHM Mahesana Jilla Panchayat Recruitment 2023: નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન / ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ – ડિસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી – મહેસાણા ખાતે એન.એચ.એમ. અંતર્ગત ૧૧ માસના કરારના ધોરણે નીચે મુજબની જગ્યાઓ ભરવા તથા તેની ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર જગ્યાઓ માટે પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે જાહેરાત આપવામાં આવી છે. જે જગ્યા માટે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક … Read more

GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની OMR Sheet જાહેર 2023

Junior clerk download OMR Sheet 2023: GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની તા-09/04/2023 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની OMR શીટ 2023 ડાઉનલોડ કરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) એ તાજેતરમાં તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ @gpssb. in પર GPSSB જુનિયર ક્લાર્ક OMR શીટ 2023 જાહેર કરવામા આવી છે. જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023 બોર્ડનું … Read more

Study Abroad Loans for Higher Studies to S.E.B.C Category Students 2023 | વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશ અભ્યાસ લોન ફોર્મ શરુ 2023

ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણીક પછાત વર્ગ માટે વિદેશ અભ્યાસ 2023-24 માટે ઓનાલાઇન અરજી કરવાનું શરુ છે જેની વિગતે માહિતી નીચે મુજબ છે. વિદેશ અભ્યાસ લોન સહાય 2023-24 ની વિગત યોજનાનું નામ વિદેશ અભ્યાસ લોન 2023-24 કોને મળશે સહાય સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત … Read more

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી ૨૦૨૩ । Government Printing Press Bhavnagar Bharti 2023

સરકારી મુદ્રણાલય, વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત, ભાવનગર ખાતે પ્રેસમાં બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) વગેરે જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે. યોગ્યા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2023 ભરતી કરનાર સંસ્થા સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2023 પોસ્ટના નામ … Read more