નવી ભરતી - Gujarat Information

 • ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી ફોર્મ શરૂ 2023 BMC Recruitment for Junior Clerk, Head Clark and Others Posts 2023 (OJAS) Bhavanagar Municipal Corporation

  ભાવનગર મહાનગર પાલિકા દ્રારા વિવિધ સંગર્ગની હાલ ખાલી રહેલ તથા ભવિષ્યે ખાલી પડનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૩ થી […]

 • મધ્યાહન ભોજન યોજના સુરત ખાતે ભરતી MDM Surat Recruitment 2023

  મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત સુરખ ખાતે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા અને તાલુકા કક્ષાની […]

 • Talati Exam Free Online Mock Test 2023: તલાટી પરીક્ષા એકદમ ફ્રી ઓનલાઇન મોક ટેસ્ટ શરૂ

  Talati Exam Free Online Mock Test 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળ,ગાંધીનર દ્વારા તા-07/05/2023 ના રોજ લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રી/પંચાયત સેક્રેટરીની […]

 • સંમતિપત્રક કેવી રીતે ભરવું? । તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટે સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું? । How To Apply Online Talati Bharti Samatipatra 2023

  જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ- ૧૭,૧૦,૩૬૮ ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત […]

 • મહેસાણા જીલ્લા પંચાયત ભરતી । નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન / એન.એચ.એમ અંતર્ગત મહેસાણા ખાતે ભરતી । NHM Mahesana Jilla Panchayat Recruitment

  NHM Mahesana Jilla Panchayat Recruitment 2023: નેશનલ અર્બન હેલ્થ મિશન / ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ – ડિસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી – […]

 • GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની OMR Sheet જાહેર 2023

  Junior clerk download OMR Sheet 2023: GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની તા-09/04/2023 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની OMR શીટ 2023 ડાઉનલોડ કરવાનું શરૂ […]

 • Study Abroad Loans for Higher Studies to S.E.B.C Category Students 2023 | વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વિદેશ અભ્યાસ લોન ફોર્મ શરુ 2023

  ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણીક પછાત વર્ગ માટે વિદેશ […]

 • સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી ૨૦૨૩ । Government Printing Press Bhavnagar Bharti 2023

  સરકારી મુદ્રણાલય, વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત, ભાવનગર ખાતે પ્રેસમાં બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) વગેરે જગ્યા […]

 • ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વરની ભરતી ૨૦૨૩ । Gujarat High Court Recruitment 2023

  ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્રારા નીચલી અદાલતો હસ્તકની અને ઔદ્યોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતો હસ્તકની બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વરની કુલ મળીને ૧૨૧ જગ્યા માટે સ્પર્ધાત્મક […]

 • ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્રારા એપ્રેન્ટિસ ભરતી ૨૦૨૩ Gujarat Housing Board GHB Recruitment 2023

  ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્રારા એપ્રેન્ટીસ ભરતી ૨૦૨૩ જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર અને Copa કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, એન્ડ […]