gujarat police bharati 2024 ગુજરાત પોલીસ દળમાં ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત પોલીસ દળમાં પો.સો.ઈ. કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્‍સ્પેક્ટર તથા લોકરક્ષક કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ (એસ.આર.પી.એફ) અને જેલ સિપોઈ વર્ગ-૩ સંવર્ગની નીચે મુજબની કુલ 12472 ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા ફક્ત ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવનાર છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી ૨૦૨૪ અ.નં. સંવર્ગ … Read more

[Latest Updates] પાક રક્ષણ હેતુ ખેતરની ફરતે તાર ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના 2023 | Tar Fencing Yojana Gujarat 2023

Tar Fencing Yojana Gujarat 2023: ગુજરાત સરકાર દ્વારા તારીખ 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા ઓફિસિયલ ઠરાવ કરીને ગુજરાતના ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણ હેતુ ખેતરની ફરતે તાર ફેન્સીંગ સહાયની જાહેરાત કરી છે. આ તાર ફેન્સીંગની સહાય આપવા માટે સરકારે અંદાજપત્રીએ મર્યાદામાં જે જોગવાઈ કરી હતી એમાં કેવી રીતે મળશે સહાય જેને … Read more

ધોરણ 10 રિઝલ્ટ બાબત : ક્યારે આવશે રીઝલ્ટ ધોરણ 10 રીઝલ્ટ ઓનલાઈન જુઓ Std 10 Result gujarat 2023

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત માર્ચ-2023માં લેવાયેલી ધોરણ-10 અને 12ની પરીક્ષામાંથી ધોરણ-12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે હવે માત્ર ધોરણ-10 અને ધોરણ-12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ પ્રસિદ્ધ કરવાનું બાકી છે. જોકે સામાન્ય પ્રવાહના અમુક વિષયના મધ્યસ્થ મૂલ્યાંકન માટે શિક્ષકો મળતા નહી હોવાથી કામગીરી થોડી ડિલે થવા પામી છે. ધોરણ … Read more

Gyan Sadhana Scholarship Yojana 2023 જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના, ધોરણ 9 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીને મળશે 25000 સ્કોલરશીપ

ધોરણ ૧ થી ૮ માં સરકારી અથવા અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં સળંંગ અભ્યાસ કરી ધોરણ-૮ નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ હોઈ તેમજ બાળકોનો મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૯ અને તે હેઠળ રચાયેલા બાળકોનો મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર નિયમો, ૨૦૧૨ અન્વયે ૬ થી ૧૪ વર્ષના નબળા વર્ગોના અને વંચિત જુથના બાળકોને સ્વનિર્ભર શાળાઓમાં વર્ગની સંખ્યાના … Read more

DC Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023 : આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ શરુ 2023-24

Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023: ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના વિકસતિ જાતિ કલ્યાનની કચેરી દ્વારા ધો.૯, ૧૦ અને ૧૨ માં પ્રવેશ મેળવવા માટેની અરજી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિશિયલ જાહેરાત કરવામાં આવી છે જે તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ વિચરતી વિમુક્ત … Read more

Talati Exam OMR Sheet Download Direct Link 2023 | તલાટી પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023

Talati Exam OMR Sheet Download 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા તા.07/05/2023ના રોજ બપોરે 12:30 થી 01:30 સુધી તલાટી કમ મંત્રી/ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરીની લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી જેમાં ઉમેદવારો દ્વારા OMR Sheet માં જવાબો ટીક કરવામાં આવેલ હતા તે ઓફિશિયલ OMR Sheet ઉમેદવારો માટે જાહેર કરવામાં આવી જે જેની જિલ્લા વાઇઝ લિન્ક નીચે મુજબ … Read more

Talati Exam Call Letter 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના શરુ, જિલ્લા વાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

Talati Exam Call Letter 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષાના કોલ લેટર (હોલ ટીકિટ) ડાઉનલોડ કરવાની શરુ થઇ ગઇ છે. જેથી ઉમેદવારોને પોતાનો પરીક્ષા કેંન્દ્ર વિશે જાણી શકશે. આ પરીક્ષા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ ઓજસ વેબસાઇટ … Read more

સંમતિપત્રક કેવી રીતે ભરવું? । તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટે સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું? । How To Apply Online Talati Bharti Samatipatra 2023

જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ- ૧૭,૧૦,૩૬૮ ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત અન્વયેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજાનાર છે. પરીક્ષામાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધાવતા ઉમેદવારો પૈકી ઘણા ઉમેદવારો પરીક્ષા પરત્વે ગંભીર હોતા નથી, તેમજ પરીક્ષામાં પણ હાજર રહેતા નથી. તા.૦૯-૦૪-૨૦૨૩ આ રોજ યોજાયેલ જુનિયર … Read more

શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાયુક્ત નિઃશુલ્ક શિક્ષણ માટેની અમૂલ્ય તક ધોરણ-૬ માટે કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા ૨૦૨૩-૨૪ જાહેરનામું

રાજ્ય સરકારની યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના શૈક્ષણિક સત્રથી જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્સિયલ સ્કુલ્સ (GSRS), જ્ઞાનશ્ક્તિ ટ્રાયબલ રેસીડેન્સીયલ સ્કુલ્સ(GSTRS), જ્ઞાનસેતુ ડે સ્કુલ્સ(GSDS), રક્ષાશક્તિ સ્કુલ્સ (RSS) શરૂ થનાર છે. સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં ધોરણ ૧ થી ૫ નો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ઉપર મુજબની અને મોડેલ સ્કુલ્સ શાળાઓમાં ધોરણ-૬ માં કોમન પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. સ્વનિર્ભર … Read more

RTE એડમિશન ૨૦૨૩-૨૪ ગુજરાત rte.orpgujarat.com

સરકારશ્રી દ્રારા શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ થી બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૯ તથા બાળકોના મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અધિકાર નિયમો-૨૦૧૨ અન્વયે નબળ અને વંચિત જૂથના બાળકોને બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ-૧ માં ૨૫ ટકા પ્રવેશ આપવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ આર.ટી.ઈ એડમિશન માટે જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે. … Read more