નવી અપડેટ

 • DC Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023 : આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ શરુ 2023-24

  Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023: ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના વિકસતિ જાતિ કલ્યાનની કચેરી દ્વારા ધો.૯, […]

 • Talati Exam OMR Sheet Download Direct Link 2023 | તલાટી પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023

  Talati Exam OMR Sheet Download 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા તા.07/05/2023ના રોજ બપોરે 12:30 થી 01:30 સુધી તલાટી […]

 • ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી ૨૦૨૩ High Court Of Gujarat Recruitment For Assistant 1778 Vacancies 2023 @HC-Ojas

  ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આસીસ્ટન્ટની કુલ ૧૭૭૮ જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંકથી ઓનલાઈન અરજી […]

 • Talati Exam Call Letter 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના શરુ, જિલ્લા વાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

  Talati Exam Call Letter 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષાના કોલ લેટર (હોલ ટીકિટ) […]

 • સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેરાત 2023। Civil Hospital Ahmedabad Recruitment 2023

  સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે કિડની અંગેના ડિપાર્ટમેન્ટમાંં ઘણી મોટી જાહેરાત આવી છે. જેમાં ૬ (છ) પ્રકારની અલગ-અલગ જાહેરાત આપવામાં આવી […]

 • ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી ફોર્મ શરૂ 2023 BMC Recruitment for Junior Clerk, Head Clark and Others Posts 2023 (OJAS) Bhavanagar Municipal Corporation

  ભાવનગર મહાનગર પાલિકા દ્રારા વિવિધ સંગર્ગની હાલ ખાલી રહેલ તથા ભવિષ્યે ખાલી પડનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૩ થી […]

 • મધ્યાહન ભોજન યોજના સુરત ખાતે ભરતી MDM Surat Recruitment 2023

  મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત સુરખ ખાતે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા અને તાલુકા કક્ષાની […]

 • Talati Exam Free Online Mock Test 2023: તલાટી પરીક્ષા એકદમ ફ્રી ઓનલાઇન મોક ટેસ્ટ શરૂ

  Talati Exam Free Online Mock Test 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળ,ગાંધીનર દ્વારા તા-07/05/2023 ના રોજ લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રી/પંચાયત સેક્રેટરીની […]

 • સંમતિપત્રક કેવી રીતે ભરવું? । તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટે સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું? । How To Apply Online Talati Bharti Samatipatra 2023

  જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ- ૧૭,૧૦,૩૬૮ ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત […]

 • GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની OMR Sheet જાહેર 2023

  Junior clerk download OMR Sheet 2023: GPSSB જુનિયર ક્લાર્કની તા-09/04/2023 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની OMR શીટ 2023 ડાઉનલોડ કરવાનું શરૂ […]