ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023 । ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા ભરતી। કુલ 1510 જગ્યાની ભરતી જાહેર । Gujarat High court Recruitment 2023

ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્રારા નીચલી અદાલતો હસ્તકની અને ઔદ્યોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા વર્ગ-૪ ની ભરતી જેમાં ચોકીદાર, લીફ્ટમેન, વોટર સર્વર, હોમે એટેન્ડન્ટ – ડોમેસ્ટીક એટેન્ડન્ટ (મોટાભાગે ન્યાયાધીશશ્રીઓના નિવાસ સ્થાને), જેલ વાર્ડર, સ્વીપર સહિતની કુલ મળીને ૧૫૧૦ જગ્યા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના માધ્યમથી સીધી ભરતીથી ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયા જાહેર … Read more

DC Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023 : આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોર્મ શરુ 2023-24

Gujarat Adarsh Nivasi Shala Admission 2023: ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ અંતર્ગતના વિકસતિ જાતિ કલ્યાનની કચેરી દ્વારા ધો.૯, ૧૦ અને ૧૨ માં પ્રવેશ મેળવવા માટેની અરજી ઓનલાઈન અરજી કરવાની ઓફિશિયલ જાહેરાત કરવામાં આવી છે જે તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૩ સુધીમાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ વિચરતી વિમુક્ત … Read more

Talati Exam OMR Sheet Download Direct Link 2023 | તલાટી પરીક્ષા OMR Sheet જાહેર 2023

Talati Exam OMR Sheet Download 2023: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા તા.07/05/2023ના રોજ બપોરે 12:30 થી 01:30 સુધી તલાટી કમ મંત્રી/ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરીની લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી જેમાં ઉમેદવારો દ્વારા OMR Sheet માં જવાબો ટીક કરવામાં આવેલ હતા તે ઓફિશિયલ OMR Sheet ઉમેદવારો માટે જાહેર કરવામાં આવી જે જેની જિલ્લા વાઇઝ લિન્ક નીચે મુજબ … Read more

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી ૨૦૨૩ High Court Of Gujarat Recruitment For Assistant 1778 Vacancies 2023 @HC-Ojas

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આસીસ્ટન્ટની કુલ ૧૭૭૮ જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંકથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આજે આપણે આસીસ્ટન્ટની જાહેરાત વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશું. જાહેરાતની મુખ્ય વિગતો જાહેરાત ક્રમાંક RC/1434/2022(II) સંસ્થાનું નામ ગુજરાત હાઈકોર્ટ પોસ્ટનું નામ હાઈકોર્ટ આસીસ્ટન્ટ કુલ જગ્યાઓ ૧૭૭૮ અરજીની છેલ્લી તારીખ ૧૯-૦૫-૨૦૨૩ અરજીનો પ્રકાર ઓનલાઈન ઓફિશિયલ … Read more

Talati Exam Call Letter 2023: તલાટી પરીક્ષાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના શરુ, જિલ્લા વાઇઝ હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

Talati Exam Call Letter 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષાના કોલ લેટર (હોલ ટીકિટ) ડાઉનલોડ કરવાની શરુ થઇ ગઇ છે. જેથી ઉમેદવારોને પોતાનો પરીક્ષા કેંન્દ્ર વિશે જાણી શકશે. આ પરીક્ષા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ ઓજસ વેબસાઇટ … Read more

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેરાત 2023। Civil Hospital Ahmedabad Recruitment 2023

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે કિડની અંગેના ડિપાર્ટમેન્ટમાંં ઘણી મોટી જાહેરાત આવી છે. જેમાં ૬ (છ) પ્રકારની અલગ-અલગ જાહેરાત આપવામાં આવી છે. દરેક જાહેરાતમાં વિવિધ પ્રકારની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત આપવામાં આવી છે. આજે આપણે સિવિલ હોસ્પિટલની તમામ જગ્યાઓ વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશુ. જાહેરાતમાં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી જાહેરાત ક્રમાંક ૧ જાહેરાત ક્રમાંક ૨ જાહેરાત ક્રમાંક ૩ … Read more

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી ફોર્મ શરૂ 2023 BMC Recruitment for Junior Clerk, Head Clark and Others Posts 2023 (OJAS) Bhavanagar Municipal Corporation

ભાવનગર મહાનગર પાલિકા દ્રારા વિવિધ સંગર્ગની હાલ ખાલી રહેલ તથા ભવિષ્યે ખાલી પડનાર જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૦૫-૦૫-૨૦૨૩ સુધીમાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધવવા જણાવવામાં આવેલ છે. લાયક ઉમેદવારોએ નિયત સમયમર્યાદામાં અરજી કરવાની રહેશે. આજે આપણે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા બહાર પાડવામાં આવેલ તમામ જગ્યાઓ માટેની વિગતે માહિતી મેળવીશું. જાહેરાત ક્રમાંક : BMC/૨૦૨૩૨૪/૧ જગ્યાનું નામ … Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના સુરત ખાતે ભરતી MDM Surat Recruitment 2023

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંતર્ગત સુરખ ખાતે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી જીલ્લા અને તાલુકા કક્ષાની ભરતી માટે અરજી મંગાવવામાં આવે છે. ભરતીની વિગતે માહિતી જગ્યાનું નામ જગ્યાની સંખ્યા ક્રમ જગ્યાનું નામ જગ્યાની સંખ્યા ૧ જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડિનેટર, સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત ખાતે ૧ ૨ તાલુકા કક્ષાએ એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝર (ઓલપાડ … Read more

Talati Exam Free Online Mock Test 2023: તલાટી પરીક્ષા એકદમ ફ્રી ઓનલાઇન મોક ટેસ્ટ શરૂ

Talati Exam Free Online Mock Test 2023: ગુજરાત પંચાયત પસંદગી મંડળ,ગાંધીનર દ્વારા તા-07/05/2023 ના રોજ લેવાનાર તલાટી કમ મંત્રી/પંચાયત સેક્રેટરીની પરીક્ષા માટે સંપૂર્ણ પરીક્ષા પદ્ધતિ એન સિલેબસ મુજબ મોક ટેસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે જેની વેબસાઈટ:https://holoexam.com છે. જે વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી મોક ટેસ્ટ ઉપલબ્ધ કરાવીને સરાહનીય કામ કરેલ છે તે માટે ટીમ … Read more

સંમતિપત્રક કેવી રીતે ભરવું? । તલાટી કમ મંત્રીની પરીક્ષા માટે સંમતિપત્ર કેવી રીતે ભરવું? । How To Apply Online Talati Bharti Samatipatra 2023

જાહેરાત ક્રમાંક-૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) ની સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે કુલ- ૧૭,૧૦,૩૬૮ ઉમેદવારો નોંધાયેલ છે. ઉપરોક્ત જાહેરાત અન્વયેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા. ૦૭-૦૫-૨૦૨૩ ના રોજ મંડળ દ્વારા યોજાનાર છે. પરીક્ષામાં ઓનલાઈન ઉમેદવારી નોંધાવતા ઉમેદવારો પૈકી ઘણા ઉમેદવારો પરીક્ષા પરત્વે ગંભીર હોતા નથી, તેમજ પરીક્ષામાં પણ હાજર રહેતા નથી. તા.૦૯-૦૪-૨૦૨૩ આ રોજ યોજાયેલ જુનિયર … Read more

Whatsapp ગૃપમાં જોડાઓ!