સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેરાત 2023। Civil Hospital Ahmedabad Recruitment 2023

સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે કિડની અંગેના ડિપાર્ટમેન્ટમાંં ઘણી મોટી જાહેરાત આવી છે. જેમાં ૬ (છ) પ્રકારની અલગ-અલગ જાહેરાત આપવામાં આવી છે. દરેક જાહેરાતમાં વિવિધ પ્રકારની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત આપવામાં આવી છે. આજે આપણે સિવિલ હોસ્પિટલની તમામ જગ્યાઓ વિશે વિગતે માહિતી મેળવીશુ.

જાહેરાતમાં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

જાહેરાત ક્રમાંક ૧જાહેરાત ક્રમાંક ૨જાહેરાત ક્રમાંક ૩જાહેરાત ક્રમાંક ૪જાહેરાત ક્રમાંક ૫જાહેરાત ક્રમાંક ૬
એડમિનિસ્ટ્રેટીવ આસીસ્ટન્ટચીફ એકાઉન્ટ ઓફિસરનર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટસ્ટાફનર્સલેબોરેટરી ટેકનિશ્યનઓપરેશન થિયેટર આસીસ્ટન્ટ
એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ઓફિસરએકાઉન્ટન્ટડેપ્યુટી નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટલેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટસ્ટેટીસ્ટીશ્યન
ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડન્ટસ્ટોરઓફિસરઆસીસ્ટન્ટ નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટકિડની ટેકનિશ્યનફોટોગ્રાફર
સિનિયર ક્લાર્કસ્ટોરકિપરસિ. ફાર્માસિસ્ટઆસી. H.D. ટેકનિશ્યનઆસી. સેનેટરી ઈન્સપેક્ટર
જુનિયર ક્લાર્કજુ. ફાર્માસિસ્ટએક્સ-રે ટેકનિશિયનહેલ્થ એજ્યુકેટર
પર્સનલ સેક્રેટરીઆસી.એક્સ-રે ટેકનિશ્યનડાયટેસિયન
હેડ ક્લાર્કઆસી. E.C.G. ટેકનિશ્યનસેનેટરી ઈન્સપેક્ટર

જાહેરાત ક્રમાંક ૧ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

ક્રમજગ્યાનું નામવયમર્યાદાપગારધોરણજગ્યા
એડમિનિસ્ટ્રેટીવ આસીસ્ટન્ટ૩૮૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ઓફિસર૩૮૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
ઓફિસ સુપ્રિટેન્ડન્ટ૩૫૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦
સિનિયર ક્લાર્ક૩૫૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦
જુનિયર ક્લાર્ક૩૩૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦૬૯
પર્સનલ સેક્રેટરી૪૦૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦
હેડ ક્લાર્ક૩૫૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

કુલ જગ્યા – ૯૦

જાહેરાત ક્રમાંક ૧ માં ફોર્મ ભરવાની તારીખ :- તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૩

જાહેરાત ક્રમાંક ૧ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની અન્ય માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૧ ની જગ્યામાં ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૨ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

ક્રમજગ્યાનું નામવયમર્યાદાપગારધોરણજગ્યા
ચીફ એકાઉન્ટ ઓફિસર૪૦૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦
એકાઉન્ટન્ટ૩૭૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦૧૧
સ્ટોરઓફિસર૩૭૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
સ્ટોરકિપર૩૫૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

કુલ જગ્યા – ૧૮

જાહેરાત ક્રમાંક ૨ માં ફોર્મ ભરવાની તારીખ :- તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૩

જાહેરાત ક્રમાંક ૨ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની અન્ય માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૨ ની જગ્યામાં ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૩ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

ક્રમજગ્યાનું નામવયમર્યાદાપગારધોરણ જગ્યા
નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટ૩૯૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦
ડેપ્યુટી નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટ૩૮૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦
આસીસ્ટન્ટ નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડન્ટ૪૦૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦૨૮
સિ. ફાર્માસિસ્ટ૩૭૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦
જુ. ફાર્માસિસ્ટ૩૫૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦૨૨

કુલ જગ્યા – ૬૦

જાહેરાત ક્રમાંક ૩ માં ફોર્મ ભરવાની તારીખ :- તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૩

જાહેરાત ક્રમાંક ૩ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની અન્ય માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૩ ની જગ્યામાં ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૪ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

ક્રમજગ્યાનું નામવયમર્યાદાપગારધોરણજગ્યા
સ્ટાફનર્સ૩૯૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦૬૫૦

કુલ જગ્યા – ૬૫૦

જાહેરાત ક્રમાંક ૪ માં ફોર્મ ભરવાની તારીખ :- તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૩

જાહેરાત ક્રમાંક ૪ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની અન્ય માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૪ ની જગ્યામાં ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૫ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

ક્રમજગ્યાનું નામવયમર્યાદાપગારધોરણજગ્યા
લેબોરેટરી ટેકનિશ્યન૩૬૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦૩૧
લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ૩૩૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦૯૩
કિડની ટેકનિશ્યન૩૦૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦૫૦
આસી. H.D. ટેકનિશ્યન૩૦૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦૬૦
એક્સ-રે ટેકનિશિયન૩૬૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦
આસી.એક્સ-રે ટેકનિશ્યન૩૩૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦૨૫
આસી. E.C.G. ટેકનિશ્યન૨૮૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

કુલ જગ્યા – ૨૬૮

જાહેરાત ક્રમાંક ૫ માં ફોર્મ ભરવાની તારીખ :- તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૩

જાહેરાત ક્રમાંક ૫ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની અન્ય માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૫ ની જગ્યામાં ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૬ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની માહિતી

ક્રમજગ્યાનું નામવયમર્યાદાપગારધોરણજગ્યા
ઓપરેશન થિયેટર આસીસ્ટન્ટ૩૫૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦૩૨
સ્ટેટીસ્ટીશ્યન૩૫૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦
ફોટોગ્રાફર૩૩૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦
આસી. સેનેટરી ઈન્સપેક્ટર૩૫૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦
હેલ્થ એજ્યુકેટર૩૫૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦૧૮
ડાયટેસિયન૩૭૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦
સેનેટરી ઈન્સપેક્ટર૩૩૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

કુલ જગ્યા – ૭૦

જાહેરાત ક્રમાંક ૬ માં ફોર્મ ભરવાની તારીખ :- તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૩ થી તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૩

જાહેરાત ક્રમાંક ૬ માં સમાવિષ્ટ જગ્યાની અન્ય માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

જાહેરાત ક્રમાંક ૬ ની જગ્યામાં ફોર્મ ભરવા અહિ ક્લિક કરો

અરજી કરવા માટેના ડોક્યુમેન્ટ

  • આધારકાર્ડ,
  • કોમ્પ્યુટર કોર્સ સર્ટિફિકેટ,
  • અભ્યાસની માર્કશીટ,
  • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ,
  • ડિગ્રી,
  • ફોટો,
  • સહી

ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

સૌ પ્રથમ તમને લાગુ પડતી જાહેરામાં આપેલ ફોર્મ ભરવા માટેની લિંક પર ક્લિક કરો.
હવે તમે અહીં પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન કરી લો.
હવે તમે જે પોસ્ટ પર અરજી કરવા માંગો છો તે પોસ્ટ પાસે આપેલ Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
હવે ઓનલાઇન ફોર્મમાં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
હવે ફી પેમેન્ટ કરી દો.
હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે

1 thought on “સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેરાત 2023। Civil Hospital Ahmedabad Recruitment 2023”

Leave a Comment