સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી ૨૦૨૩ । Government Printing Press Bhavnagar Bharti 2023

સરકારી મુદ્રણાલય, વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત, ભાવનગર ખાતે પ્રેસમાં બુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર, પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ) વગેરે જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. જેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે. યોગ્યા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

સરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થાસરકારી મુદ્રણાલય ભાવનગર ભરતી 2023
પોસ્ટના નામબુક બાઈન્ડર, લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર અને અન્ય
કુલ જગ્યા10
નોકરીનું સ્થળભાવનગર-ગુજરાત
અરજીનો પ્રકારઓફલાઈન

પોસ્ટનું નામ અને કુલ જગ્યાઓ

અ.નં.ટ્રેડતાલીમનો સમયગાળોજગ્યા
1બુક બાઈન્ડર02 વર્ષ06
2લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર03 વર્ષ03
3પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ)02 વર્ષ01

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામલાયકાત
બુક બાઈન્ડરધોરણ ૮ પાસ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ
લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડરધોરણ ૧૦ પાસ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ
પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ)ધોરણ ૧૦ પાસ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ

વય મર્યાદા

  • 14 વર્ષથી 23 વર્ષ સુધી

સ્ટાઇપેન્ડ

  • સરકારશ્રીના હાલના નિયમ મુજબ ચુકવવામાં આવશે.

જગ્યાની વિગતવાર માહિતી

જગ્યાનું નામબિન
અનામત
સા.શૈ.પ.વઆ.ન.વ.અનુ.જાતિ
બુક બાઈન્ડર૦૩૦૧૦૧૦૧
લિથો ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર૦૨૦૧
પ્લેટ મેકર (લિથો ગ્રાફિક્સ)૦૧

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઈન્ટરવ્યું પ્રમાણે થશે (નિયમો મુજબ)

સરકારી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ ભાવનગર ભરતી 2023 અરજી કઈ રીતે કરશો?

જરૂરી લાયકાતના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણિત નકલો સાથે તા. 15-04-2023 સુધીમાં આપેલ સરનામે મળી રહે તે રીતે અરજી કરવાની રહેશે.

સરનામું
સરકારી મુદ્રણાલય,
વિઠ્ઠલવાડી ઔધોગિક વસાહત,
ભાવનગર

મહત્વપૂર્ણ લિંક

જાહેરાત વાંચવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
અમારા હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 15-04-2023

ઉમેદવાર માટેની સુચનાઓ

  • બુક બાઈન્ડર તેમજ ઓફસેટ મશીન માઈન્ડર ટ્રેડમાં આઈ.ટી.આઈ. પાસ કરેલ હશે તેને 01 વર્ષ છૂટ આપવામાં આવશે અને આગલા વર્ષમાં પ્રવેશ મળશે.
  • લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જરૂરી લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો સાથે તારીખ 15-04-2023 સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે.
  • મોડી આવેલ અરજીઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.
  • ઈન્ટરવ્યુ માટે ઉમેદવારોએ સ્વખર્ચે હાજર થવાનું રહેશે.
  • પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટીસ અધિનિયમ 1961 મુજબ નિયત કરેલ સ્ટાઇપેન્ડ ચુકવવામાં આવશે અને તાલીમ પૂર્ણ થયે છૂટા કરવામાં આવશે.

Leave a Comment