ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023 । ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા ભરતી। કુલ 1510 જગ્યાની ભરતી જાહેર । Gujarat High court Recruitment 2023

ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્રારા નીચલી અદાલતો હસ્તકની અને ઔદ્યોગિક અદાલતો અને મજૂર અદાલતો હસ્તકની પટાવાળા વર્ગ-૪ ની ભરતી જેમાં ચોકીદાર, લીફ્ટમેન, વોટર સર્વર, હોમે એટેન્ડન્ટ – ડોમેસ્ટીક એટેન્ડન્ટ (મોટાભાગે ન્યાયાધીશશ્રીઓના નિવાસ સ્થાને), જેલ વાર્ડર, સ્વીપર સહિતની કુલ મળીને ૧૫૧૦ જગ્યા માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના માધ્યમથી સીધી ભરતીથી ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન ભરતી પ્રક્રિયા જાહેર કરેલ છે. જેની તમામ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, પગારધોરણ, અરજી ફી, ઉમેદવાર માટે સુચનાઓ, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ વગેરેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

જગ્યાની વિગત

પટાવાળાની જગ્યા જેમાં નીચેની જગ્યાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

 • ચોકીદાર
 • લીફ્ટમેન
 • વોટર સર્વર
 • હોમ એટેન્ડન્ટ – ડોમેસ્ટિક એટેન્ડન્ટ
 • જેલ વાર્ડર
 • સ્વીપર
 • વગેરે
જગ્યાનું નામ
પટાવાળા વર્ગ-૪
ખાલી જગ્યાઓ
નીચલી અદાલતો હસ્તકની જગ્યા૧૪૯૯
ઓદ્યોગિક અદાલતો અને મજુર
અદાલતો હસ્તકની જગ્યા
૧૧
કુલ જગ્યાઓ૧૫૧૦

ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં બેલિફ / પ્રોસેસ સર્વરની ભરતી ૨૦૨૩ માટે અહી ક્લિક કરો

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • સરકાર માન્ય બોર્ડમાંંથી ધોરણ-૧૦ કે તેને સમકક્ષ સરકાર માન્ય પરીક્ષા પાસ કરેલી હોવી જોઈએ.
 • ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્રારા સમય-સમય પર નિર્ધારિત થયેલ / કરવામાં આવી શકે, તે મુજબનું સંબધિત કૌશલ્ય હોવું જોઈએ.
 • ઉમેદવારને ગુજરાતી અને / અથવા હિન્દી ભાષાનું પુરતુ જ્ઞાન હોવુ જોઈએ.
 • અરજીની કરવાની છેલ્લી તારીખ મુજબ શૈક્ષણિક લાયકાત ગણાશે.

વય મર્યાદા

 • ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઈએ.
 • ઉમેદવારની ઉંમર ૩૩ વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • ઉંમરમાં છુટછાટ મેળવવા માટે લાગુ પડતી તમામ પ્રકારની છુટછાટનો લાભ મેળવ્યા બાદ, ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજ કોઈપણ ઉમેદવારની ઉંમર ૪૫ વર્ષથી વધુ હોવી ન જોઈએ.

અરજી ફી

સામાન્યઅ.જા./અ.જ.જા/
સા.અને શૈ.પ. વર્ગ /
શા. અશક્ત વ્યક્તિ/
માજી સૈનિક ઉમેદવારો માટે
રૂ.૬૦૦/-
+
બેંક ચાર્જીસ
રૂ.૩૦૦/-
+
બેંક ચાર્જીસ
 • ચલણમાં દર્શાવેલ અંતિમ તારીખ અને સમય પછી જરૂરી ફી ભરી શકાશે નહી.
 • ઉમેદવારે ઈ-સીસીપ્ટ કે કેશ ચલણની કોપી ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સાચવીને રાખવી.

પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

 • હેતુલક્ષી પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા
 • હેતુલક્ષી પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો તથા કુલ ૧૦૦ ગુણની રહેશે.
 • પ્રશ્નપત્રની ભાષા ગુજરાતી રહેશે.
 • દરેક ખોટા ઉત્તરદીઠ અથવા એકથી વધારે ઉત્તર પસંદ કરવા બદલ ૦.૩૩ નકારાત્મક ગુણ રહેશે.
 • પરીક્ષાનો સમયગાળો ૧ કલાક અને ૩૦ મિનિટ (૯૦ મિનિટ) નો રહેશે.

અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબ રહેશે.

અ.નં.વિષય
ગુજરાતી ભાષા
સામાન્ય જ્ઞાન
ગણિત
રમતગમત
રોજબરોજની ઘટનાઓ

પગાર ધોરણ

 • આ જગ્યાનો પગાર ૭ મા પગારપંચ પ્રમાણે રહેશે.
 • રૂ.૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦/-

ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • સૌપ્રથમ ઉમેદવારે https://hc-ojas.guj.nic.in વેબસાઈટ ઓપન કરવાની રહેશે.
 • Apply Online બટન ઉપર ક્લિક કરી, ઓનલાઈન એપ્લીકેશન ફોર્મ ભરવું.
 • ઓનલાઈન એપ્લીકેશન ફોર્મના અંતે આપેલ SAVE બટન ઉપર ક્લિક કરી ઓનલાઈન એપ્લીકેશનને સેવ કરો.
 • સેવ કર્યા બાદ, એક પોપ-અપ વિન્ડો ખુલશે. જેમાં તમારો એપ્લીકેશન નંબર મળશે. આ જ સ્કીન પેજમાં Show Application Preview બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી તમે ભરેલ તમામ વિગતો દેખાશે. જેની ખરાઈ કરી લેવી.
 • ત્યારબાદ Upload Photograph બટન દ્રારા સ્કેન કરેલ ફોટો અને સહી અપલોડ કરવા.
 • ત્યારબાદ Confirm Button ઉપર ક્લિક કરવાથી એક પોપ-અપ વિન્ડો ખુલશે, તેમાં તમારો એપ્લીકેશન નંબર અને જન્મતારીખ લખ્યા બાદ કન્ફર્મ એપ્લીકેશન બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી તમારુ ફોર્મ ભરાઈ જશે. અને તમને અરજીનો કન્ફર્મેશન નંબર મળશે.
 • છેલ્લે પ્રિન્ટ એપ્લીકેશન ઉપર ક્લિક કરી અરજીની પ્રિન્ટ મેળવી શકાશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ગુજરાત હાઈકોર્ટની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જવા માટેઅહિં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે અહિં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન અરજી કરવાનો સમયગાળો

શરૂ થતી તારીખ અને સમય૦૮/૦૫/૨૦૨૩બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકથી
છેલ્લી તારીખ અને સમય૨૯/૦૫/૨૦૨૩રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સુધી

હેતુલક્ષી પ્રકારની લેખિત પરીક્ષા

 • તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૩

ઉમેદવાર માટે સામાન્ય સુચનાઓ

 • ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોએ ઉપરોક્ત જે તે જગ્યાએ તેઓને ફરજ પર મૂકવામાં આવે ત્યાં જે તે પ્રકારનું કામ સોંપવામાં આવે તે કામ કરવાનું રહેશે.
 • ફી ભરેલ ઓનલાઈન રીસીપ્ટ જે તે સમયે જનરેટ થતી હોવાથી તેની હાર્ડ કોપી અને સોક્ટ કોપી સાચવીને રાખવી ત્યારબાદ ફરીથી મેળવી શકાશે નહી, તેની ખાસ નોંધ લેવી.
 • ચલણમાં દશાવેલ અંતિમ તારીખ અને સમય પછી જરૂરી ફી ભરી શકાશે નહી.
 • ઉમેદવારે ઉપર જણાવેલ વેબસાઈટ પરથી પરીક્ષાના એક સપ્તાહ અગાઉ તથા પરીક્ષાની તારીખ સુધી જ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 • ઉમેદવારે નિમણુંક માટે તેના પસંદગીના ત્રણ જિલ્લા, ઉતરતા ક્રમમાં જણાવવાના રહેશે, જે એક વખત નક્કી કર્યા બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં ફેરફાર / બદલી શકાશે નહીં.

Leave a Comment