જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત ભરતી પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી Junagadh Jilla Panchayat Bharati 2023

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતમાં પરીક્ષા વગર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે. તમારા માટે નોકરીની ખૂબ જ સરસ તક છે તો નીચે આપેલ ભરતીની માહિતી વાંચીને અરજી કરો. પગાર પણ સારો છે.

ભરતીની વિગતવાર માહિતી

સંસ્થાનું નામજિલ્લા આરોગ્ય એકમ જુનાગઢ
પોસ્ટનું નામવિવિધ
નોકરીનું સ્થળજૂનાગઢ, ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ11 મે 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ11 મે 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ21 મે 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંકhttps://junagadhdp.gujarat.gov.in/

પોસ્ટના નામ, ખાલી જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર, ઉંમર

૧. મેડીકલ ઓફિસર અર્બન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર

ખાલી જગ્યા : ૦૧

પગાર : ૭૦,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૬૭ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • એમ.સી.આઈ./એન.એમ.સી. માન્ય સંસ્થામાંથી એમ.બી.બી.એસ./અથવા એમ.બી.બી.એસ. સમકક્ષ ડિગ્રી
 • ઈન્ડીયન મેડીકલ કાઉન્સિલ બોર્ડ/ નેશનલ મેડીકલ કાઉન્સિલ બોર્ડમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોવું ફરજિયાત છે.

૨. આયુષ મેડીકલ ઓફિસર

ખાલી જગ્યા : ૦૧

પગાર : ૨૫૦૦૦/૨૩૦૦૦/૨૨૦૦૦

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી બી.એ.એમ.એસ./બી.એસ.એ.એમ/બી.એચ.એમ.એસ.
 • ગુજરાત આયુર્વેદિક/હોમિયોપેથિક કાઉન્સિલ બોર્ડમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોવું ફરજિયાત છે.

૩. ફાર્માસિસ્ટ/ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસી.

ખાલી જગ્યા : ૦૪

પગાર : ૧૩૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી બી. ફાર્મ
 • બેઝિક કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ અથવા ધોરણ -૧૦ કે ધોરણ ૧૨માં કોમ્પ્યુટર વિષય
 • ગુજરાત ફાર્મસી કાઉન્સિલ/બોર્ડમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હોવું ફરજિયાત

૪. ફીમેલ હેલ્થ વર્કર

(આર.બી.એસ.કે/પેટા કેન્દ્ર/અર્બન/જી.યુ.એચ.પી)

ખાલી જગ્યા : ૦૩

પગાર : ૧૨,૫૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઈન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ/ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલની માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી એ.એન.એમ./એફ.એચ.ડબલ્યુ નો કોર્ષ
 • બેઝિક કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ અથવા ધોરણ -૧૦ કે ધોરણ ૧૨માં કોમ્પ્યુટર વિષય
 • ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ/બોર્ડમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોવું ફરજિયાત

૫. લેબ ટેકનિશ્યન

(પી.એચ.સી./યુ.પી.એચ.સી./સી.એચ.સી)

ખાલી જગ્યા : ૦૫

પગાર : ૧૩,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી બી.એસ.સી કેમેસ્ટ્રી/બી.એસ.સી. માઈક્રોબાયોલોજી અથવા ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી એમ.એસ.સી. ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી/એમ.એસ.સી માઈક્રોબાયોલોજી
 • બેઝિક કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ અથવા ધોરણ -૧૦ કે ધોરણ ૧૨માં કોમ્પ્યુટર વિષય

૬. સુપરવાઈઝર/પી.એચ.એન./એલ.એચ.વી/ (ફક્ત મહિલા ઉમેદવાર)

ખાલી જગ્યા : ૦૨

પગાર : ૧૨,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઈન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ/ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલની માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી એ.એન.એમ./એફ.એચ.ડબલ્યુ નો કોર્ષ અને ૩ વર્ષનો આરોગ્ય સંસ્થામાં કામગીરીનો અનુભવ

અથવા

 • ઈન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ/ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલની માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી બી.એસ.સી. નર્સિંગ કોર્ષ અને ૧ વર્ષનો આરોગ્ય સંસ્થામાં કામગીરીનો અનુભવ

અથવા

 • ઈન્ડીયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ/ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલની માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી ડિપ્લોમા ઈન જનરલ નર્સિંગ એન્ડ મીડવાઈફરી નો કોર્ષ અને ૨ વર્ષનો આરોગ્ય સંસ્થામાં કામગીરીનો અનુભવ
 • ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ/બોર્ડમાં રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોવું ફરજિયાત
 • બેઝિક કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ અથવા ધોરણ -૧૦ કે ધોરણ ૧૨માં કોમ્પ્યુટર વિષય

૭. મેલેરીયા ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (એમ.ટી.એસ.)

ખાલી જગ્યા : ૦૪

પગાર : ૧૬,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી બી.એસ.સી. બાયોલોજી અથવા
 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી ધો.૧૧-૧૨ માં વિજ્ઞાનના વિષય સાથે વિજ્ઞાન સ્નાતક ડીગ્રી કે અન્ય પ્રવાહની સ્નાતક ડીગ્રી
 • ટુ વ્હીલરનું કાયમી ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ અને ટુ વ્હીલર ચલાવતા આવડવું જોઈએ.
 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી બી.એસ.સી બાયોલોજી કરેલ અને સરકારી સંસ્થામાં આરોગ્યલક્ષી કામગીરીનો અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારને મેરીટમાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

૮. મ.પ.હે.વ./એસ.આઈ

ખાલી જગ્યા : ૦૫

પગાર : ૧૩,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૫ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ધોરણ ૧૨ પાસ + ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી એમ.પી.એચ. ડબલ્યુ અથવા એસ.આઈ.સર્ટીફીકેટ કોર્ષ
 • બેઝિક કોમ્પ્યુટરનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ અથવા ધોરણ -૧૦ કે ધોરણ ૧૨માં કોમ્પ્યુટર વિષય

૯. ડીસ્ટ્રીક્ટ પ્રોગ્રામ આસી.

ખાલી જગ્યા : ૦૧

પગાર : ૧૩,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં ગ્રેજ્યુએટ (સ્નાતક)
 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી ડીપ્લોમાં/સર્ટીફીકેટ કોમ્પ્યુટર કોર્ષ(એમ.એસ.ઓફીસ ટુલ્સ એમ.એસ. વર્ડ, એક્સેલ, પાવરપોઈન્ટ એક્સેસ) ડેટા પ્રોસેસીંગ, ચાર્ટ, ગ્રાફ બનાવવા અંગેનું જરૂરી જ્ઞાન તથા હાર્ડવેરનું જરૂરી જ્ઞાન
 • ગુજરાતી અને ઈંગ્લીશ ટાઈપીંગની સ્પીડ સારી હોવી જોઈએ.
 • સંબંધિત ક્ષેત્રનો ૨ થી ૫ વર્ષનો અનુભવ
 • ઓફિસ મેનેજમેન્ટ અને ફાઈલીંગ સીસ્ટમની કામગીરી આવડતી હોવી જોઈએ.
 • ગુજરાતી અને ઈંગ્લીશ ટાઈપીંગની સ્પીડ સારી હોવી જોઈએ.

૧૦. એકા. કમ ડેટા આસી.

(પી.એચ.સી./યુ.પી.એચ.સી)

ખાલી જગ્યા : ૦૧

પગાર : ૧૩,૦૦૦/-

ઉંમર – વધુમાં વધુ ૪૦ વર્ષ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી બી.કોમ/એમ.કોમ
 • ગુજરાત સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી ડીપ્લોમાં/સર્ટીફિકેટ કોમ્પ્યુટર કોર્ષ
 • મીનીમમ ૧ વર્ષનો કોમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર(એકાઉન્ટીંગ સોફ્ટવેર, એમ.એસ.ઓફિસ, જી.આઈ.એસ. સોફ્ટવેરનો અનુભવ
 • ઓફિસ મેનેજમેન્ટ અને ફાઈલીંગ સીસ્ટમની કામગીરી આવડતી હોવી જોઈએ.
 • ગુજરાતી અને ઈંગ્લીશ ટાઈપીંગની ૪૦ શબ્દ પ્રતિ મિનિટ સ્પીડ હોવી જોઈએ.

અરજી કેવી રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે આરોગ્ય વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://arogyasathi.gujarat.gov.in/ પર જઈ Current Opening સેકશન માં જાવ તથા રજીસ્ટ્રેશન કરી લો.
 • હવે આઈડી પાસવર્ડ મદદથી Login કરો તથા તમે જે પોસ્ટ પર અરજી કરવા માંગો છો તે પોસ્ટ પાસે આપેલ Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિશિયલ નોટીફિકેશન વાંચવાઅહિ ક્લિક કરો
અરજી કરવાઅહિ ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિ ક્લિક કરો
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવાઅહિ ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

નોટિફિકેશનની તારીખ11 મે 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ11 મે 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ21 મે 2023

Leave a Comment