રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્સીમાં ૧૨ પાસ તથા અન્ય જગ્યા માટે ભરતી ૨૦૨૩

ભારત સરકારની માલિકીની સંસ્થા રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્‍સી માં ૧૨ પાસ માટે ક્લાર્ક તથા અન્ય જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત આવી ગઈ છે. આવી જ સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતીઓ, સરકારી સેવાઓ તેમજ અન્ય માહિતી માટે અમારી વેબસાઈટ gujaratinformation.in ની મુલાકાત લો.

રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્સી ભરતી ૨૦૨૩

સંસ્થાનું નામરાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સી
પોસ્ટનું નામવિવિધ
અરજી કરવાનું માધ્યમઓનલાઈન
નોકરીનું સ્થળભારત
ફોર્મ ભરવાનુ શરૂ થયાની તારીખ18 માર્ચ 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ17 એપ્રિલ 2023
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://nwda.gov.in/

પોસ્ટનુ નામ

 • જુનિયર એન્‍જીનિયર (સિવિલ)
 • જુનિયર એકાઉન્ટ ઓફીસર
 • ડ્રાફ્ટમેન ગ્રેડ -૩
 • અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક
 • સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -૨
 • લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક

ખાલી જગ્યાની વિગત

ક્રમપોસ્ટનું નામખાલી જગ્યાની વિગત
જુનિયર એન્‍જીનિયર (સિવિલ)૧૩
જુનિયર એકાઉન્ટ ઓફીસર૦૧
ડ્રાફ્ટમેન ગ્રેડ -૩૦૬
અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક૦૭
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -૨૦૯
લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક૦૪

લાયકાત

ક્રમપોસ્ટનું નામલાયકાત
જુનિયર એન્‍જીનિયર (સિવિલ)ડિપ્લોમા ઈન સિવિલ એન્જીનિયરીંગ
જુનિયર એકાઉન્ટ ઓફીસરકોમર્સમાં સ્નાતક કરેલ હોવુ જોઈએ.
ડ્રાફ્ટમેન ગ્રેડ -૩ડ્રાફ્ટમેનશીપ ઈન આઈ.ટી.આઈ
અપર ડિવિઝન ક્લાર્કગ્રેજ્યુએટ
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ -૨૧૨ પાસ તથા સ્ટેનો
લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્ક૧૨ પાસ અને ટાઈપીંગ

પગારધોરણ

ક્રમપોસ્ટનું નામપગારધોરણ
જુનિયર એન્જીનીયર (સિવિલ)રૂપિયા 35,400 થી લઈ 1,12,400 સુધી
જુનિયર એકાઉન્ટ્સ ઓફિસરરૂપિયા 35,400 થી લઈ 1,12,400 સુધી
ડ્રાફ્ટ્મેન ગ્રેડ-3રૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી
અપર ડિવિઝન ક્લાર્કરૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-2રૂપિયા 25,500 થી લઈ 81,100 સુધી
લોઅર ડિવિઝન ક્લાર્કરૂપિયા 19,900 થી લઈ 63,200 સુધી

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • લેખિત પરીક્ષા
 • કૌશલ્ય પરીક્ષણ
 • દસ્તાવેજોની ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે NWDA ની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://nwda.gov.in/ પર જઈ Recruitment સેકશનમાં જાવ અને Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન માધ્યમથી ફી ચુકવણી કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

અરજી કરવા મહત્વપૂર્ણ લિંક

નોકરીની જાહેરાત માટેઅહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ વિજિત કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

મહત્વની તારીખો

ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થવાની તારીખ૧૮-૦૩-૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ૧૭-૦૪-૨૦૨૩

Leave a Comment