રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્સીમાં ૧૨ પાસ તથા અન્ય જગ્યા માટે ભરતી ૨૦૨૩

ભારત સરકારની માલિકીની સંસ્થા રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્‍સી માં ૧૨ પાસ માટે ક્લાર્ક તથા અન્ય જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત આવી ગઈ છે. આવી જ સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતીઓ, સરકારી સેવાઓ તેમજ અન્ય માહિતી માટે અમારી વેબસાઈટ gujaratinformation.in ની મુલાકાત લો. રાષ્ટ્રિય જળ વિકાસ એજન્સી ભરતી ૨૦૨૩ સંસ્થાનું નામ રાષ્ટ્રીય જળ વિકાસ એજન્સી પોસ્ટનું નામ વિવિધ … Read more

વહાલી દિકરી યોજના ૨૦૨૪ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત સરકારના બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વ્હાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે. જે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના સમાજમાં દીકરી જન્મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ નાગરિકો  ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. લાભાર્થી દીકરીઓને કુલ 3 હપ્તામાં ૧,૧૦,૦૦૦/- (એક લાખ … Read more

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ જગ્યા માટે ભરતી જાહેર ૨૦૨૩

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા બગીચા ખાતા માટે નીચે જણાવેલ જગ્યા ભરવા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા:૨૮/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૦૫:૩૦ કલાકમાં મળે તે રીતે ફક્ત ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે. ભરતીની જગ્યાની વિગતો ક્રમ પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યાઓ ૧ સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર ૩૦ ૨ સહાયક સબ ઈન્સ્પેક્ટર ૬૬ ૩ સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર ૭૫ કુલ જગ્યાઓ શૈક્ષણિક લાયકાત … Read more

પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ લિંક કરવાની સરળ રીત

પાનકાર્ડને આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. 1 એપ્રિલ 2023 થી જે પાનકાર્ડ આધાર કાર્ડથી લિંક નહી હોય તે પાનકાર્ડ નિષ્ક્રિય થઈ જશે. આગામી માર્ચની અંતિમ તારીખ પહેલા બધા પાનકાર્ડ ધારકોને આધાર કાર્ડથી લિંક કરવાનું રહેશે. હાલમાં જ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા આ સંબંધમાં એક ટ્વિટ કર તમામને ચેતાયા છે કે જો તે ન થાય તો તે પાનકાર્ડ અવૈધ … Read more